Dodjīng  

Tao Te Ching  

Tao-Te-King 

dao d djing   

Dod jīng  

Dau D Jing  

Li Erh  

Li Tan  

Li Lavzv 

Noja  Reoshi   

Po-yang   

Reo-shi Tsu 

Tao Te(h) Ching  

 

Lǎozĭ 

Lao Tzu  

Laotse 

Lao Dse   

Lao Tan   

Lao Tzu   

Lao Tzyy   

Lao Zi   

Lao Yan-Tzu 

Lao-C  

Lao-Chhun   

Laotse   

Lao-Tse   

Lao-tseu   

Laotze 

Lao-Tze   

Lao-tzeu   

Laotzu  

Lao-tzu   

Laou Keun  

Laou-Tsze  

Laozi   

Lau Dshi   

Laudse   

Lau-Dse 

Lau-tse   

Lau-Tsze